Home Coins Ethereum

Ethereum

Ethereum là một nền tảng phần mềm phân tán, công khai, mã nguồn mở dựa trên Blockchain, cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng phi tập trung.

Vào cuối năm 2013, Vitalik Buterin đã đưa ra sách trắng về Ethereum. Anh ta cùng đồng sự đã gọi vốn để phát triển nó vào tháng 1 năm 2014.

Theo định nghĩa, Ethereum là một nền tảng phần mềm nhằm mục đích hoạt động như một mạng lưới phi tập trung cũng như một cửa hàng ứng dụng phi tập trung. Một hệ thống như thế này cần một loại tiền để thanh toán cho các tài nguyên tính toán cần thiết để chạy một ứng dụng hoặc chương trình. Đây là lúc tiền điện tử ETH (Ether) phát huy tác dụng.

Không có bài đăng nào